sodom-and-gomorrah.jpg

Sodoma a Gomora byla starověká města, která byla, podle Starého zákona, v dávných dobách zničena nadpřirozenou silou.

Gomora se nacházela v údolí Siddim vedle Mrtvého moře a spolu s městy Sodoma, Adma, Zoar a Zeboim tvořila biblickou Pentapolis, uskupení pěti měst na břehu Mrtvého moře.

Příběh zničení Sodomy a Gomory je popsán ve Starém zákoně v knize Genesis, kapitola 19, kde je uvedeno, že Bůh odsoudil tato města ke zničení za zvrácenosti jejich obyvatel.

Bůh pak seslal na Sodomu a Gomoru oheň a síru a zničil tato města spolu se všemi jejich obyvateli. Předtím však poslal dva anděly, kteří měli za úkol zachránit Lota a jeho příbuzné. V této části je Gomora specificky zmiňována jako jedno z míst, které andělé navštíví, spolu se Sodomou.

Zničení Sodomy a Gomory, John Martin, 1852

Zničení Sodomy a Gomory, John Martin, 1852 [Wikipedia]

I pátá kniha Mojžíšova se o zničení Sodomy a Gomory zmiňuje:

I řekne příští pokolení, vaši synové, kteří povstanou po vás, i cizinec, který přijde z daleké země, až uvidí rány té země a její nemoci, které na ni Hospodin dopustil,

celou zemi spálenou sírou a solí, že není osévána, že v ní neklíčí a nevzchází žádná bylina, že je vyvrácená jako Sodoma a Gomora, Adma a Sebójím, které vyvrátil Hospodin ve svém hněvu a rozhořčení,

všechny pronárody řeknou: "Proč tak Hospodin s touto zemí naložil? Proč tento veliký planoucí hněv?"

Deuteronomium, kapitola 29, verš 21-23

O Sodomě a Gomoře máme poměrně hodně dostupných informací ze starých náboženských textů, včetně Koránu, kde najdeme několik popisů těchto měst mísících fakta a mýty.

Pověst o Sodomě a Gomoře se nicméně zaměřuje na několik konkrétních osobností a andělů. Ti varovali obyvatele těchto měst aby odešli ještě před tím, než se naplní jejich nezvratný katastrofický osud.

Místa, kde se Sodoma a Gomora nacházely, byla po tisíce let neznámá. Až v relativně nedávné době byli archeologové schopni identifikovat jejich pravděpodobné umístění.

Co se zde ale před tisíciletími doopravdy odehrálo? Jaký je skutečný význam toho, co je zapsáno ve starých knihách?

Bible nám říká o zkáze Sodomy a Gomory následující:

Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo.

Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na rolích.

Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup.

Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem.

Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým jako dým z hutě.

Genesis, kapitola 19, verš 24-28

Zničení Sodomy a Gomory na pozadí Lota a jeho dcer. Lucas van Leyden, 1520

Zničení Sodomy a Gomory na pozadí Lota a jeho dcer. Lucas van Leyden, 1520 [Wikipedia]

Ačkoliv je přesná poloha Sodomy a Gomory stále neznámá, někteří archeologové jsou přesvědčeni o tom, že se jedná o místa označovaná v dnešní době jako Bab edh-Dhra a Numeira, dvě archeologická naleziště nacházející se v těsné blízkosti.

Bab edh-Dhra je naleziště z mladší doby Bronzové nacházející se poblíž Mrtvého moře, na jižním břehu řeky Wadi Kerak. Někteří badatelé jsou přesvědčení, že právě toto místo bývala kdysi Sodoma.

Archeologické naleziště Numeria by pak mělo být místem, kde se kdysi nacházela Gomora. Toto místo svým datováním nejlépe zapadá do období existence těchto dvou měst, ačkoliv někteří archeologové tvrdí, že místo i datování obou míst je zcela špatné a Sodoma a Gomora se nacházely úplně jinde.

A i když zůstává přesné místo, kde se města nacházely stále záhadou, existuje teorie nabízející vysvětlení toho, co se vlastně odehrálo. Podle teorie o dávných astronautech připomíná popis zničení Sodomy a Gomory nápadně shození atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki na konci druhé světové války. Jen s tím rozdílem, že toto se odehrálo před 4 000 lety.

Zastánci této teorie tvrdí, že svaté texty jako je Bible, Korán a indické Védy poskytují přesvědčivé důkazy a přítomnosti vyspělých návštěvníků z jiných světů. Tato dvě města pak nebyla zničena božím hněvem, ale vyspělými zbraněmi, které tyto bytosti přivezly s sebou na Zemi.

Je něco takového možné? Dokud nebudeme znát přesné místo, kde se města nacházela, nelze to tvrdit s jistotou a je to jen další teorie. Zdaleka to však není poprvé, kdy nám staré texty naznačují, že na Zemi byly v dávné minulosti použity zbraně hromadného ničení.