Reconstruction-of-Arkaim-archaeological-site.jpg

Existuje však několik důvodů, proč se Arkaim odlišuje od ostatních sídlišť z doby bronzové v dané oblasti, což vede k domněnce, že jej vybudovala samostatná skupina. O tom, kdo přesně byli stavitelé a k čemu toto místo vytvořili, se vedou spory a tato nejistota vedla k několika fascinujícím, i když neortodoxním tvrzením.

Rekonstrukce citadely Arkaim, Rusko.

Rekonstrukce citadely Arkaim, Rusko.

Obyvatelé Arkaimu

Ačkoli není známo, kdo Arkaim postavil, archeologické nálezy z tohoto místa naznačují, že jej obývali lidé árijské rasy. Konkrétně se předpokládá, že obyvatele Arkaimu kdysi tvořili příslušníci sintašské kultury, indoíránského lidu starověké euroasijské stepi.

Hlavním důkazem toho, že v Arkaimu žili Árijci, je nález koňských pohřbů v jejich stylu. Tato praxe je popsána ve staroindických textech a říká, že koně byli pohřbíváni se svými pány. Jako kočovníci měli mnozí indoevropští obyvatelé ke svým koním silný vztah a není divu, že toto hluboké spojení přetrvávalo i v posmrtném životě. Důkazy o rituálních koňských obětech byly nalezeny v kamenných nekropolích odkrytých v údolí Arkaim.

Árijci po smrti obětovali své koně aby byli se svými pány pohřbeni společně.

Árijci po smrti obětovali své koně aby byli se svými pány pohřbeni společně.

Kromě tvůrců tohoto místa je další záhadou, proč byl Arkaim náhle opuštěn. Existují důkazy o požáru, který však nemusel být důvodem k opuštění. Protože bylo místo opevněné, někteří lidé se domnívají, že bylo opuštěno, když obyvatelé prohráli válku. V Arkaimu a na rozsáhlých nekropolích v údolí byly sice nalezeny kostry, ale lidské ostatky obecně nenasvědčují smrti v boji.

Hrob nalezený v údolí Arkaim v srpnu 2017.

Hrob nalezený v údolí Arkaim v srpnu 2017.

Zvláště zajímavý nález lidských ostatků byl v Arkaimu učiněn v roce 2013 - jednalo se o jedince s protáhlou lebkou. Osoba mohla patřit ke kmeni Sarmati. Vědci se domnívají, že tato úprava byla záměrná; byla ostatně běžnou praxí u některých skupin, které žily na jižním Urale (vyskytuje se i ve světě). Nicméně důvody této rituální deformace nejsou známy; což některé vede k tomu, že vidí silnější vazby mezi podivnou lokalitou Arkaim a mimozemšťany.

Rekonstrukce hlavy sarmatské ženy s protáhlou lebkou.

Rekonstrukce hlavy sarmatské ženy s protáhlou lebkou.

Archeologové dosud v Arkaimu nenašli žádné šperky, umělecké předměty ani zjevné poklady. Rozbitá keramika, kosti a zuby domácích i divokých zvířat a lidí a několik kamenných a bronzových nástrojů tvoří řadu artefaktů. Arkaim má tedy pro archeology jinou hodnotu - ruiny a kuriózní charakter jejich uspořádání.

Artefakty z Arkaimu se skládají z rozbité keramiky, kamenných a bronzových nástrojů a kostí a zubů.

Artefakty z Arkaimu se skládají z rozbité keramiky, kamenných a bronzových nástrojů a kostí a zubů.

Architektura a uspořádání Arkaimu

Stejně jako v případě záhady jeho stavitelů panuje mnoho nejasností i ohledně původního účelu Arkaimu. Legendy naznačují, že se jednalo o svaté město určené pro rituály a obřady. Je však zřejmé, že postupem času bylo místo využíváno také jako pevnost. Stejně jako u mnoha jiných starověkých lokalit je pravděpodobné, že Arkaim sloužil více než jedné potřebě a hlavní účel se v průběhu času pravděpodobně měnil; to potvrzují i archeologické nálezy, které naznačují, že byl využíván v průběhu tisíciletí. Dnes se Arkaimu někdy říká "země měst", a to díky jeho centrální poloze ve vztahu k dalším blízkým prehistorickým nalezištím a památkám.

Vykopávky v nekropoli u Arkaimu v roce 2015.

Vykopávky v nekropoli u Arkaimu v roce 2015.

Arkaim má velice složitou a předem pečlivě naplánovanou podobu. Je zřejmé, že společnost, která jej vybudovala, měla organizovanou společenskou strukturu v jejím čele stála autorita nebo autority. Ruiny Arkaimu ukazují silné zdi postavené v soustředných kruzích. Tyto kruhy byly postaveny kolem hlavního náměstí, pravděpodobně obřadního prostoru, který obsahoval asi 60 obydlí. Každý dům měl ohniště, studnu, sklep a pec, v níž se vypalovala keramika a tavil bronz. Ačkoli existují důkazy o požáru, který Arkaim poškodil, ruiny ukazují, že součástí konstrukce některých staveb byla i ohnivzdorná látka.

Rekonstrukce pravěkého domu v Arkaimu.

Rekonstrukce pravěkého domu v Arkaimu. [Wikipedia]

Arkaimské ulice byly dřevěné a pod nimi se nacházely příkopy, které shromažďovaly splašky a odpadní vody a odváděly je z města. Obranné zdi byly zhotoveny z hliněných bloků na dřevěném rámu. Nepřátelé by se do centra dostávali jen obtížně.

Někteří badatelé přirovnávají uspořádání Arkaimu ke svastice a/nebo mandale. Velké kruhy obklopující vnitřní čtverec vyvolávají představu mandaly - čtverec uvnitř kruhu je posvátným symbolem pro hinduistickou a buddhistickou víru. Střed mandaly, a tedy i Arkaimu, je obecně považován za nejdůležitější prostor - místo pro soustředění myšlenek nebo, v případě Arkaimu, pro konání rituálů. Chápali původní stavitelé takto podstatu vesmíru a postavili své město tak, aby toto poznání odráželo?

Pohled na Arkaim ze vzduchu.

Pohled na Arkaim ze vzduchu.

Arkaimské astronomické observatoře

Možná. Vezměme si, že Arkaim je často srovnáván se Stonehenge kvůli podobnosti zeměpisné šířky, data (i když Arkaim je o něco starší), velikosti a využití coby astronomické observatoře a kalendáře.

Přesto se zdá, že obyvatelé Arkaimu měli ještě dokonalejší znalosti astronomie než stavitelé Stonehenge. Odborníci se domnívají, že stavby ve tvaru spirály vznikly v souvislosti s uctíváním Slunce na tomto místě nebo snad jako znázornění vesmíru (možná pokračování návrhu mandaly?).

Dveře byly umístěny v souladu s východem a západem Slunce a Měsíce, takže původní stavitelé mohli pozorovat nejméně 18 astronomických jevů - Arkaim je tedy starobylejší a přesnější než Stonehenge. Přesnost spirálových staveb v Arkaimu jasně naznačuje, že sloužily jako astronomické observatoře a kalendáře.

Ruský archeolog K. K. Bystruškin, který v roce 2003 provedl srovnání obou slavných míst, uvedl, že Stonehenge nabízí pozorovací přesnost 10 obloukových minut, ale Arkaim ho překonává s přesností jedné obloukové minuty.

Stonehenge umožňoval a možná stále umožňuje pozorování 10 astronomických jevů pomocí 22 prvků, zatímco někteří archeoastronomové tvrdí, že Arkaim umožňuje pozorování 18 jevů pomocí 30 prvků. To v podstatě znamená, že určité jevy na obloze bylo možné pozorovat a sledovat pomocí místa určitým způsobem a z různých pozic a že Arkaim nabízel více pozorovatelných jevů než Stonehenge.

Za povšimnutí také stojí, že stavby v Arkaimu jsou starší než podobné útvary, které používali staří Egypťané a Řekové, což naznačuje rané hluboké chápání Země ve vztahu ke zbytku vesmíru.

Fotografie Arkaimu pořízená při leteckém průzkumu.

Fotografie Arkaimu pořízená při leteckém průzkumu.

Nevysvětlitelný Arkaim

Úžasné znalosti astronomie, které jsou patrné z jeho ruin, stejně jako záhada, která se skrývá za jeho staviteli a opuštěním, vedly několik vědců k tvrzení, že v Arkaimu kdysi žila vyspělá civilizace. Dokonce se spekuluje o tom, že zapomenutí starověcí lidé mohli mít k dispozici vesmírné lodě.

Populární legenda tvrdí, že v Arkaimu přistál bůh, a někteří lidé dokonce naznačují, že centrum sloužilo jako startovací rampa pro kosmické lodě a rakety. To je však nepravděpodobné, ledaže by piloti plavidel měli neznámý pohonný systém, který by nepoškodil budovy ani neublížil lidem v okolí.

Arkaim měl zřejmě velmi vyspělou prehistorickou kulturu. Bylo to však centrum civilizace, která disponovala vyspělou technologií? To je obtížná otázka. Mnoho lidí jej však stále považuje za posvátné místo.

Je také označováno za místo výskytu paranormálních jevů. Převažují zprávy o UFO v podobě světelných záblesků, pohybujících se kruhů a mlžných kruhů. Návštěvníci tvrdí, že slyší podivné hlasy, jsou dezorientovaní nebo vidí duchy. Byly zaznamenány také magnetické anomálie. Přes všechna tvrzení ale nejsou známy žádné vědecké výzkumy, které by se těmt fenoménům věnovaly, a chybí důkazy o těchto podivných událostech, které však stále přitahují návštěvníky.